Strona Główna   /  

Konferencja

"NAUKA DLA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM"
10 października 2013r. godz. 10:00 – 13:00
Wydział Matematyki i Informatyki UMK (Aula)
ul. Chopina 12/18 Toruń

Posiedzenie Rekomendacyjnej Komisji Stypendialnej

W dniu 30.01.2013 r. odbyło się posiedzenie Rekomendacyjnej Komisji Stypendialnej (RKS).

Podczas posiedzenia RKS zapoznała się z wnioskami 4 osób, których wnioski ponownie zostały rozpatrzone przez Ekspercką Komisję Stypendialną (EKS), tj.:

 1. p. Andrzej Pawlik – liczba punktów ogółem uzyskanych w wyniku ponownej oceny merytorycznej – 26 pkt,
 2. p. Julia Edyta Feit - liczba punktów w wyniku ponownej oceny merytorycznej nie uległa zmianie – 24 pkt,
 3. p. Magdalena Kowalska - liczba punktów ogółem uzyskanych w wyniku ponownej oceny merytorycznej – 24 pkt,
 4. p. Daria Kasperska - liczba punktów ogółem uzyskanych w wyniku ponownej oceny merytorycznej – 23 pkt.

RKS zarekomendowała wniosek p. Andrzeja Pawlika do przyznania stypendium, ponieważ uzyskał on liczbę 26 pkt. Graniczna liczba punktów, od której przyznawane było stypendium, wynosiła 25 pkt.

W dalszej części spotkania RKS przeanalizowała sytuację osób znajdujących się na liście rezerwowej, które uzyskały 24 pkt podczas oceny merytorycznej i ustaliła kryteria, wg których rekomendowane będą te osoby do przyznania stypendium, w przypadku wystąpienia wolnych środków:

 1. Kryterium nr 1: osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów przyznanych za II część wniosku ocenianą przez EKS – lista została ułożona wg liczby przyznanych punktów przez EKS,
 2. Kryterium nr 2: doktoranci, którzy nie otrzymali wsparcia w poprzednich edycjach projektu,
 3. Kryterium nr 3: w przypadku osób, którym przyznanych zostało 9 pkt przez EKS, dodatkowo wprowadzono kolejno podkryteria:
 1. roku studiów doktoranckich (w pierwszej kolejności osoby, które są na niższym roku studiów, rekomendowane są do przyznania stypendium), w przypadku p. Magdaleny Kowalskiej – uznano, że trzeci rok asystentury odpowiada za trzeci rok studiów,
 2. posiadanie otwartego przewodu doktorskiego,
 3. średnia ocen uzyskana ze studiów doktoranckich. 

Lista rezerwowa osób, które uzyskały 24 pkt wg kolejności rekomendacji RKS, zamieszczona została w zakładce dokumenty do pobrania.

Lista stypendystów i lista rezerwowa

Szanowni Państwo,

W zakładce dokumenty do pobrania opublikowana została lista stypendystów projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" w roku akademickim 2012/2013 oraz lista rezerwowa.

Zgodnie z Regulaminem projektu 5 doktorantom przyznane zostało stypendium w wysokości do 5000,00 zł miesięcznie, pozostałym 50 doktorantom przyznane zostało stypendium do 3000,00 zł miesięcznie.

Stypendium przyznane w naborze wniosków w roku akademickim 2012/2013 zgodnie z §4 ust. 2 i 3 Regulaminu stanowi wsparcie o charakterze dodatkowym w odniesieniu do pobieranego przez doktoranta wsparcia stypendialnego ze środków publicznych niepodlegającego rozliczeniu w oparciu o faktycznie poniesione wydatki i dokumenty księgowe. Zgodnie z cyt. zapisem stypendium  w ramach projektu wypłacane będzie na zasadzie dopełnienia do 5000,00 zł.

Informacje dot. listy rezerwowej.

Rekomendacyjna Komisja Stypendialna (RKS) postanowiła, że listę rezerwową będzie stanowiła pozostała liczba osób, którym nieprzyznane zostało stypendium przy czym RKS zdecydowała, że pierwszymi w kolejności do prawa o ubiegania się o stypendium będą w porządku następujące osoby:

1) p. Ewa Anna Kaszewska

2) p. Karol Marian Karnowski.

W przypadku wystąpienia większej ilości wolnych środków w ramach projektu RKS przeanalizuje sytuacji pozostałych osób w ramach odrębnego posiedzenia i zarekomenduje kolejne osoby do przyznania stypendium.

Informujemy, że do doktorantów, którym nie zostało przyznane stypendium, w miesiącu grudniu 2012 r. zostanie przesłana decyzja administracyjna, w której zostanie przedstawiony każdy kolejny etap oceny wniosku wraz z informacją o liczbie przyznanych punktów.

Jednocześnie informujemy, że doktorant posiada prawo wglądu do swoich danych i dokumentów zgromadzonych w jego sprawie.

 

Uwaga

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

 1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
 2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

W związku z ogłoszeniem Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach Grupa Sterująca dla projektu "Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV edycja" podjęła decyzję, iż jest to dokument obowiązujący podczas naboru wniosków w roku akademickim 2012/2013 odpowiednio dla publikacji znajdujących się na części A i na części B.

Link do zmian w punktowanych listach publikacji:

http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-jednostek-naukowych/lista-czasopism-punktowanych/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/artykul/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych/

Godziny otwarcia Punktów Przyjmowania Wniosków w ostatnim dniu naboru, tj. 4.10.2012 r.

Przypominamy, że termin składania wniosków w ramach projektu „Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja” upływa 04.10.2012 r.
Punkty przyjmowania wniosków tego dnia czynne będą do godziny 15.30.
Zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu, w przypadku dokumentów składanych drogą pocztową obowiązuje data wpływu dokumentów do PPW.

Informacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że poszczególne pola wniosku o przyznanie stypendium należy wypełniać zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku i załączników w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV edycja” (zał. nr 2 do Regulaminu).

W przypadku, gdy program Generator Wniosków dopuszcza większą liczbę znaków ogółem w ramach danego pola po Państwa stronie leży obowiązek przeliczenia liczby znaków.

Szczególnie prosimy zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku na nast. polach:

- (43a-d) Opis podstawowych zagadnień dotyczących pracy doktorskiej (maks. 3000 znaków ze spacjami),

- (46) Udział w konferencjach (maks. 2000 znaków ze spacjami),

- (53) Opis i udokumentowanie współpracy z przedsiębiorstwami w obszarach strategicznych służących rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego (zgodnie z RSI WKP) w zakresie wykorzystywania rozwiązań opisanych w pracy doktorskiej w przedsiębiorstwie (maks. 3000 znaków ze spacjami).

Osoby, które przy wypełnianiu wniosku przekroczyły liczbę znaków w ww. polach zostaną poproszone o skorygowanie wniosku w ramach oceny formalnej.

Nabór wniosków 2012/2013

Nabór wniosków w ramach projektu „Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja”  na lata  2012/2013 zostanie przeprowadzony w okresie od 24.09.2012 r. do 04.10.2012 r.

Konsultacje

Konsultacje w sprawie zasad naboru wniosków w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV edycja” (nabór wniosków na rok akademicki 2012/2013).

W związku z prowadzonymi przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pracami nad zasadami naboru wniosków w ramach IV edycji projektu w roku akademickim 2012/2013 zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat zasad przyznawania stypendiów naukowych w ramach projektu systemowego pt. „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV edycja”.

Przekazane przez Państwa uwagi będą dla nas bardzo cenne, umożliwią poznanie potrzeb i oczekiwań środowiska naukowego, a w konsekwencji doprecyzowanie założeń projektu i kryteriów oceny, tak aby w nadchodzącej edycji projektu wybrani zostali najlepsi, a środki publiczne zostały spożytkowane w najbardziej efektywny sposób.

Naszym celem jest zaoferowanie stypendiów naukowych doktorantom realizującym ciekawe badania, które w perspektywie mogą zostać wdrożone w konkretnych gałęziach gospodarki naszego regionu, a przez to przyczynić się do jej rozwoju.

Prosimy o przekazanie propozycji i uwag odnośnie dokumentów rekrutacyjnych obowiązujących podczas naboru wniosków w roku akademickim 2011/2012, które znajdują się na stronie projektu:

http://doktoranci4-1.kujawsko-pomorskie.pl/85,dokumenty-do-pobrania.html 

w terminie do dnia 06 lutego 2012 r. dot. zasad kolejnego naboru wniosków w ramach projektu na adres: m.klocek@kujawsko-pomorskie.pl

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wybierz okres wydarzeń:
Miesiąc:
Rok:
Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje, biuletyny i aktualności.